اضاءات

من دفتر عراقي في المنفى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Le destin ressemble à ces nuits entières

oubliées dans l’encrier... Salah Al Hamdani

ــ موقع الشاعر صلاح الحمداني ــ